سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

اکبر زمان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گرایش زمین شناسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد
بهرام موحد – استاد مدعو دانشگاه های تهران، رئیس پتروفیزیک و سرپرست پروژه های نفت وگ
نادر کهنسال قدیم وند – عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شما

چکیده:

تاقدیس آزادگان، درناحیه دزفول شمالی درمجاور ت خط مرزی ایران وعراق به فاصله ۵۰ کیلومتری جنوب غربی ساختمان جفیرو ۶۰ کیلو متری شمال میدان دارخوین و ۷۰ کیلو متری غرب سوسنگرد در منطقه هورالعظیم قرارگرفته است . این تاقدیس دارای روند شمالی – جنوبی است . سازند سروک و کژدمی جزء گروه بنگستان محسوب می شوند و سازن د سروک یکی از سازندهای مخزنی حوضة رسوبی زاگرس استکه به عنوان دومین سنگ مخزن بعداز سنگ آهک آسماری مورد توجه است . به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات مغزه این مطالعه در چاه هایA منحصراً با اطلاعات لاگ ها انجام گرفت. بعداز انجام تصحیحات، ترکیب لیتولوژی سازندهای سروک و کژدمی با استفاده از کراس پلاتها مرسوم انجام گرفت . با توجه به اشباع آب، تخلخل و لیتولوژی محاسبه شده، برای ارزیابی دقیق تر، سازند سروک به چهار بخش و سازند کژدمی به دو بخش تقسیم گردید . سازند سروک در فاصله عمقی ۲۷۵۰-۲۹۵۰ متری و سازند کژدمی در فاصله عمق ی ۳۵۰۰ – ۳۶۰۱ متری مورد مطالعه قرار گرفت . سازند سروک در بخش های اول و دوم دارای پتانسیل مخزنی است . لیتولوژی سازند سروک در چاه A به طورعمده از سنگ آهک دولومیتی همراه با کمی شیل تشکیل یافته است . این سازند در بخش اول از سنگ آهک تا سنگ آهک دولومیتی همراه با مقادیر متغیری از شیل با میانگین تخلخل تصحیح شده ۱۶/۳۲ درصد، متوسط حجم شیل ۱۲/۰۴ درصد و اشباع آب متوسط ۱۵/۷۵ و در بخش دوم از سنگ آهک تا سنگ آهک دولومیتی همراه با کمی شیل با میانگین تخلخل تصحیح شده ۱۳/۸۲ درصد، متوسط حجم شیل ۱۲/۱۳ درصد و اشباع آب متوسط ۱۶/۳ است و دارای تخلخل مفید ۱۳/۳۰ و متوسط اشباع آب مفید ۱۵/۶۷ درصد دارای پتانسیل مخزنی است . سازند کژدمی در چاه A ، در بخش اول از سنگ آهک همراه با شیل و در بخش دوم به سنگ آهک، ماسه سنگ سیلستون و رس سنگ های معادل سازند بورگان تغییر رخساره داده است . تخلخل متوسط در این سازند ۳/۵ درصد و اشباع آب بین ۴۶ تا ۹۹ درصد متغیر است . این سازند در چاه A آبخیز بوده و فاقد پتانسیل مخزنی است . سطح تماس آب و نفت درسازند سروک در عمق ۲۸۳۵ متری وبا توجه به چگالی نفت محاسبه شده این سازند دارای نفت سنگین است .