سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
میثم شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران )مهندسی آب( دانشگاه سیستان و بلوچستان
رحمن جمشیدزهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران )مهندسی آب( دانشگاه سیستان و بلوچستان
غلامحسین اکبری – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:
خشک سالی به عنوان پدیده ای اجتناب ناپذیر از دیرباز در کشورها و مناطق مختلف رخ داده و میدهد. کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود ومنطقه ای که در آن واقع شده است نیازمند مطالعات دقیق و گسترده ای درزمینهی خشک سالی و مدیریت منابع آب هست. استان سیستان و بلوچستان از استان های شرقی کشور است که در سال های اخیر خشک سالی را در پهنه ی وسیعی از خود تجربه کرده است که همین امر لزوم مطالعه در این زمینه را دوچندان می کند. در این مقاله با استفاده از داده های ۵ ایستگاه باران سنجی در حوضه ی هامون جازموریان واقع در بلوچستان جنوبی و استفاده از شاخص های SPI و DI به ارزیابی پدیده خشک سالی پرداخته ایم؛ که در پایان با مقایسه شاخص ها در سال های آمار متفاوت، گستره ی خشک سالی در سال های ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۱ وسیع ترین دوره خشک سالی در این حوضه به شمار می آید.