سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا دهدشتی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان
علی کرمانی – کارشناس بهداشت حرفه‌ای و کارشناس مسئول بهداشت حرفه‌ای استان سمنان

چکیده:

عضلات تنفسی نقش بسیار مهم و حیاتی در روند فعالیت هر فرد دارد به گونه‌ای که ظرفیت و توانایی تنفسی بالاتری موجب کیفیت و کارایی بهتر خواهد شد. روش‌های متنوع و گوناگون در مطالعات متفاوتی جهت افزایش ظرفیت حیاتی و تنفسی استفاده گردیده است و بعضی مطالعه نیز استفاده از آموزش و تمرینات عضلانی دمی تنفسی با ویژگی خاص و ارزیابی تأثیر آن بر ظرفیت حیاتی تنفسی باشد. موارد و روش‌ها: ۳۲ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در این مطالعه شرکت کردند. ابتدا ظرفیت حیاتی توسط اسپیرومتر رایانه‌ای اندازه‌گیری شد سپس با استفاده از ۸۰% قدرت عضلات دمی ایشان آموزش داده شد مزدا طلب خواسته شد که تمرینات را به صورت روزانه و منظم انجام دهد. هر بار تمرین روزانه شامل شش تن با قدرت ۸۰% حداکثر قدرت عضلات دمی بود که هر تمرین به ترتیب با فواصل استراحت ۶۰، ۴۵، ۳۰، ۱۵ و ۱۰ ثانیه از تمرین کردی جدا می‌شد. در پایان هر هفته تغییرات ظرفیت حیاتی توسط اسپیرومتر اندازه‌گیری و ثبت کردیم. ظرفیت حیاتی ثبت‌شده در پایان هفته پنجم و دهم و ظرفیت حیاتی ثبت شده قبل از شروع تمرینات با استفاده از paired t student test و فاصله اطمینان ۹۵% مقایسه شد. نتایج نشان می‌دهد که تمرینات عضلات دمی تنفسی به صورت معنی داری در پایان هفته پنجم ۰/۰۰۱>P و در پایان هفته دهم ۰/۰۰۱ >P باعث افزایش میانگین ظرفیت حیاتی تنفسی افراد گردیده است. روش تمرینات عضلات دمی تنفس یک روش مناسب و کالا جهت افزایش ظرفیت حیاتی تنفسی می‌باشد. مطالعات بیشتر در حیطه اجرای این روش برای بیماران دارای اختلالات تنفسی ضروری است .