سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی نجفی عرب – کارشناس ارشد صنایع – سیستمهای اقتصادی ، دانشگاه علوم و تحقیقات
سیدجعفر سجادی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

سازمانها در محیطی متلاطم و بازاری به شدت رقابتی به دنبال پیروزی در برابر رقبا و ارضای نیازهای مشتریان خود هستند برنامه ریزی استراتژیک در صورت تدوین و اجرای درست، ابزاری سودمند برای موفقیت شرکت ها در بازار رقابت جهانی بوده و می تواند آنها را سرپا نگه دارد. هدف اصلی این مقاله ارزیابی پرتفولیوی شرکت ها با توجه به اولویتهای عینی مالی واولویت های ذهنی تصمیم گیرنده و تدوین یا اصلاح استراتژی موجود می باشد با توجه به اینکه مدلهای سبد سهام با در اختیار گرفتن اطلاعات و شواهد بسیار، کمک شایانی در راه تصمیم گیری غیرمستقیم وضعیت واحدهای مختلف اقتصادی می نمایند دراین تحقیق ما از مدل سبد سهام GE/Mckinsey بهره برده ایم که از دو عبارت کلی جذابیت بازار (عوامل خارجی ) و قوت کسب و کار / بازار ( عوامل داخلی) درآن استفاده می گردد ابتدا با بهره گیری از کار کارشناسی و نقطه نظرات خبرگان ، عوامل تاثیر گذار داخلی که مشتق شده از صورتهای مالی می باشند و عوامل تاثیرگذار خارجی بر شرکت شناسایی گردید و با استفاده از روش AHP و به کمک نرم افزار Expert Choice وزن بندی گردید. رتبه بندی عوامل داخلی با استفاده از Benchmarking و حد متعارف انجام گرفت و د رمورد عوامل خارجی به کمک پرسش نامه ای این رتبه بندی صورت پذیرفت. به بیان دیگر مجموعه عوامل مرتبط با قوت و جذابیت بازار را مشخص ساخته سپس به هریک از معیارها، وزن لازم اختصاص داده شد و رتبه بندی انجام گرفت و دیاگرام وزنی را در یک ماتریس ۳×۳ به کمک دوایری که نشان دهنده سهم و اندازه بازار شرکت مورد نظر بود ترسیم کردیم و استراتژی های لازم را برای هر واحد با توجه به موقعیت آن در ماتریس GE پیشنهاد دادیم.