سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر شکاری – مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران- واحد بهشهر
سهیل فلاحیان – کارشناس مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران- واحد بهشهر
محمد صادقی چمازین – کارشناس مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران- واحد بهشهر

چکیده:

عملکرد مناسب زنجیره تامین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و دستیابی پایدار به اهداف و بویژه سودآوری آن دارد.در این راستا از یک سو استقرار یک سیستم سنجش عملکردزنجیره تأمین در شناسایی نقاط ضعف وبهبود مستمر آن توصیه می شودواز سوی دیگر اصول ناب در جبران نواقص وبهبود عملکرد زنجیره تأمین کارائی قابل توجهی دارد.بنابراین باتوجه به این که رفع نقاط ضعف وبهبود مستمر در یک زنجیره تأمین،باکمترین هزینه وبیشترین کارائی،مطلوب سازمان هاست،تحقق این امر نیازمند استفاده اصولی از تکنیک هایی است که تمرکز آنها بر بهبود نقاط ضعف شناسایی شده توسط سازمان ها می باشد. در این مقاله جنبه های مختلف تأثیر گذاری اصول ناب در زنجیره تأمین مورد بررسی قرار می گیرد تامشخص شود تکنیک هاواصول ناب بربهبود چه شاخصی از عملکرد های زنجیره تأمین اثر می گذارندومشکلات موجود در کدام بخ ََ شها را برطرف می کنند تا در صورت نیاز بتوان از تکنیک های مؤثر وکارا برای بهبود نقاط ضعف ونواقص استفاده کرد.