سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نعیم بنی سعید – کارشناس بخش محیط زیست شرکت مهندسین مشاور دزآب
نعمت اله جعفرزاده – مشاور عالی شرکت مهندسین مشاور دزآب، دکترای مهندسی بهداشت محیط و عضو ه
یلدا بسیم – کارشناس بخش محیط زیست شرکت مهندسین مشاور دزآب

چکیده:

مطالعه ارزیابی زیست محیطی طرح سد مخزنی و نیروگاه برقابی زالکی پس از جمع آوری و تجزیه تحلیل اطلاعات، پیش بینی اثرات مختلف طرح بر محیط زیست منطقه ارزیابی گردیده است. در این مطالعه پس از تعیین کلیات و قوانین ناظر بر موضوع و تشریح پروژه، به تشریح وضعیت محیط زیست منطقه شامل محیطهای فیزیکوشیمیایی، بیولوژیکی و اقتصادی اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است همچنین پارامترهای کیفی و کمی با استانداردهای ملی و درصورت عدم وجود استاندارد و در برخی موارد براساس میزان تغییر نسبت به وضع موجود و تاثیر بر عناصر حساس زیست محیطی و در مواردی قضاوت تخصصی و کارشناسی، مورد مقایسه و سنجش قرار گرفته و برحسب درصد تاثیر فاکتورهای زیست محیطی انواع اثرات برسه محیط مذکور بررسی شده است. در این روش دو گزینه اجرا و عدم اجرا مقایسه گردیده که پس از بررسی های مختلف گزینه اجرا در مقایسه با گزینه عدم اجرا از اثرات مثبت بیشتری برخوردار بوده است. از اهم آثار زیست محیطی طرح می توان به جلوگیری از حرکت موواد در مسیل رودخانه زالکی، ایجاد رسوب در داخل مخزن، آسیب به دریچه ها و توربینها در اثر خروج آب رسوب دار، کاهش کیفیت آب زیرزمینی در مناطق نفوذی به علت تمرکز و تجمع نمک در دریاچه سد، ایجاد زلزله های القایی، احتمال مغذی شدن آب دریاچه سد بعلت وجود مناطق جنگلی، کاهش غلظت ماد غذایی مورد استفاده ماهیها و گیاهان پایاب سد، لایه بندی دمایی دریاچه، ظهور برخی از گونه های گیاهی حساس به سرما که قبلا قادر به زیست نبوده اند ایجاد پناهگاه امن جهت پرندگان مهاجر، جابجایی افراد بومی، احتمال افزایش تنشهای اجتماعی، افزایش تراز صوتی منطقه اشاره نمود. در بررسی وضعیت محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می توان نسبت به تکمیل پرسشنامه های اطلاعاتی در فواصل زمانی اقدام نمود و با وضعیت قبل از شروع پروژه مقایسه گردد. تغییرات در خصوص شاخصهای مختلف، محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله رشد، مهاجرت و اسکان جمعیت و غیره را معین نمود.