سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نعمت اله جعفرزاده حقیقی – دکترای مهندسی بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نعیم بنی سعید – کارشناس شرکت مهندسین مشاور دزآب
یلدا بسیم – کارشناس شرکت مهندسین مشاور دزآب

چکیده:

مطالعه ارزیابی زیست محیطی طرح سد مخزنی لیرو پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، پیش بینی اثرات مختلف پروژه به محیط زیست ارزیابی گردیده است. در این مطالعه پس از تعیین کلیات و قوانین ناظر بر موضوع و تشریح پروژه به تشریح وضعیت موجود زیست منطقه شامل محیط های فیزیکو شیمیایی، بیولوژیکی و اقتصادی اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده و پارامترهای کیفی و کمی با استانداردهای ملی و در صورت عدم وجود استاندارد و در برخی موارد براساس میزان تغییر نسبت به وضع موجود و تاثیر بر عناصر حساس زیست محیطی و در مواردی قضاوت تخصصی و کارشناسی، مورد مقایسه و سنجش قرارگرفته و برحسب درصد تاثیر فاکتورهای زیست محیطی انواع اثرات بر سه محیط مذکور بررسی شده است. در این روش دو گزینه اجرا و عدم اجرا مقایسه گردیده که پس از بررسی های مختلف گزینه اجرا در مقایسه با گزینه عدم اجرا از اثرات مثبت بیشتری برخوردار بوده است.به منظور تخفیف آثار سوء زیست محیطی طرح، روشهای متعددی پیشنهاد گردیده که از جمله می توان به کاهش رسوب ورودی به دریاچه سد از طریق انجام عملیات آبخیزداری، جلوگیری از قطع بی رویه جنگل ها، ایجاد کمربند سبز در اطراف مخزن برای حفظ خط ساحلی دریاچه، جلوگیری از ورود فاضلابهای انسانی و دامی به مخزن دریاچه، جلوگیری از اسکان افراد غیر همگون از نظر فرهنگی در کنار یکدیگر، سهیم نمودن مردم در اجرای طرح اشاره نمود.جهت پایش و کنترل پارامترهای مختلف زیست محیطی متغیرهایی مانند بارش، حجم آب ذخیره شده، حجم سالانه رسوبات وارده، کیفیت آب خروجی از سد در نقاط مختلف، نمونه برداری لیمنولوژیکی از گیاهان میکروسکوپی و ماکروسکوپی ، آبزی و کفزی، بررسیها و ارزیابی جمعیت و گونه آبزیان در رودخانه، حیات وحش، پوشش گیاهی، فرسایش ، مهاجرتهای داخلی و خارجی مردم، بهداشت عمومی و ناقلین، باید مورد توجه قرار گیرند.در بررسی وضعیت محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می توان نسبت به تکمیل پرسش نامه های اطلاعاتی در فواصل زمانی اقدام نمود و با وضعیت قبل از شروع پروژه مقایسه کرد و تغییرات در خصوص شاخصهای مختلف محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله رشد، مهاجرت و اسکان جمعیت و غیره را معین نمود.