سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رامین کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی اصفهان
محمدحسین قبادی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
لطف الله ملک زاده – کارشناس ارشد شرکت مهندسی مشاور دزآب

چکیده:

در مسائل مربوط به سد سازی، یکی از مهم ترین پارامترهایی که همواره طراحان به آن توجه خاص نموده اند، مسئله آب بندی مخزن و پی سد است. در این میان، پدیده کارست بویژه در سنگ های کربناتی، نقش به سزایی در عدم آب بندی این واحدهای سنگی ایفا کرده است. کارستی شدن در این سازندها، عموماً نتیجه انحلال پیشرونده سنگ های کربناتی در مسیر آب های CO2 دار است که گسترش آن، سبب پدید آوردن سیماهای مختلف کارست می شود. مناطق به شدت تکتونیکی، با توجه به وجود شبکه وسیعی از گسستگی ها و به دنبال آن افزایش تراوایی ثانویه، به طور ویژه ای مستعد کارستی شدن هستند. استفاده از داده های RQD مغزه های حفاری و همچنین اطلاعات مربوط به آزمایش لوژن و مقایسه آنها با یکدیگر و انطباق نتایج حاصله با نوع سنگ در هر قطعه از طول مغزه حفاری، ما را در دستیابی به نحوه گسترش کارست منطقه یاری می دهد.