سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
رقیه جمائیلی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
محسن زواره – استادیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:
کمبود آب ازجمله عوامل محدود کننده رشد گیاهان زراعی است مرحله جوانه زنی نیز ازمراحل حساس به شرایط نامساعد محیطی می باشد درنتیجه به منظور استفاده ازموادمختلف برای افزایش درصد و سرعت جوانه زنی بذرها وهمچنین استقرار سریع بوته درشرایط غیرنرمال رشد ازمایشی به منظور بررسی اثرپیش تیمار سالیسیلیک اسید برنحوه جوانه زنی بذرذرت درشرایط کمبود به صورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی درسه تکرار درسال ۱۳۹۱ درازمایشگاه علوم دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان طراحی و اجرا شد تیمارها شامل پیش تیمار با سالیسیلیک اسید آب و بدون پیش تیمار و سطوح پتانسیل کمبود آب ۰و-۴و-۸و-۱۲ بار بود نتایج تجزیه داده ها حاکیا زاثرمعنی دارپیش تیمار و کمبود آب بردرصد و سرعت جوانه زنی طول ریشه چه و ساقه چه بود درصد وس رعت جوانه زنی باکاهش پتانسیل آب روند کاهشی را نشاندادند و درسطح -۱۲ بار به کمترین مقدار رسیدند پیش تیمار سالیسیلیک اسید برطول ریشه چه و ساقه چه تاثیر معنی دار و مثبتی داشت و بذرهای پیش تیمار شده درمقایسه بابذرها بدون پیش تیمار دارای طول ساقه چه و ریشه چه بلندتری بودند ماده خشک کل گیاهچه ذرت نیز تحت برهمکنش پیش تیماربا پتانسیل کمبود آب معنی دار گردید بیشترین وزن خشک گیاهچه ازپیش تیمار باسالیسیلیک اسیددرسطح بدون کمبود آب بدست آمد پیش تیمار با سالیسیلیک اسید درمقایسه با پیش تیمار باآب درشرایط کمبود آب منجر به افزایش بیشتری درماده خشک گیاهچه گردید این گونه به نظر می رسد که پیش تیمار کردن بذرهابا سالیسیلیک اسید میتواند موجب بهبود شاخصهای جوانه زنی و همچنین افزایش ماده خشک گیاهچه ازطریق تحریک کردن آنزیم های م رتبط با تجزیه موادذخیره ای آندوسپرم بذر گردد