سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

بابک آقاابراهیمی –
محمدهمایون صدرلاهیجانی –
احمد ماکویی –

چکیده:

در این مقاله پس از مروری کوتاه بر نقش ایران در آینده صنعت نفت و گاز جهان و تبیین وضعیت موجود حضور شرکتهای ایرانی در پروژه های داخلی نفت و گاز، با استخراج چالشهای شرکتهای ایرانی در این پروژ ه ها از نظر خبرگان، طی ( پیاده سازی روش ساختار دهی سیستماتیک (مدل سازی ریاضی DEMATELبه اولویت بندی چالشها در یک ساختار سلسله ، مراتبی پرداخته شده است، به گونه ای که برای اولین بار در کشور علاوه بر معرفی چالشها از یک دیدگاه کلان، براساس روابط فیمابین و نحوه و شدت اثر گذاری و اثر پذیر ی متقابل آنها از مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم موجود، یک مدل ریاضی از موارد مورد نظر خبرگان صنعت نفت و گاز براساس قضاوت ایشان بدست آمده است . تشریح گامهای اجرای شیوه DEMATEL وتجزیه و تحلیل دیاگراف نهایی حاصل به دلیل وسعت محدوده پژوهش در این فرصت کوتاه امکان پذیر نبوده، لذا با تحلیلی کوتاه از مدل به ت فسیر گوشه هایی از برداش تهای ممکن از آن پرداخته شده است . مدل نهایی حاصل با یک مدل کلان که قبلاً ارائه گردیده، مورد تطبیق قرار گرفته و بر لزوم خصوصی سازی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی جهت غلبه بر چالشهای موجود براساس نتایج حاصل از مدل تأکید شده است.