سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بابک آقاابراهیمی سامانی – کارشناس ارشد مدیریت سیستم و برنامه ریزی و کنترل پروژه
احمد ماکویی – استادیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله پس از مروری کوتاه بر نقش ایر ان در آینده صنعت نفت و گا ز جهان و تاکید بر ضرورت نگرش سیستمی به عوامل موثر بر موفقیت پروژه ها ، طی معرفی و تشریح گام به گام چگونگی پیاده سازی روش ساختار دهی سیستماتیک (مدل سازی ریاضی) DEMATEL برای ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی از چالشهای شرکتهای ایرانی در پروژه های نفت و گاز ، به اولویت بندی چالشها در یک ساختار مبتنی بر تئوری گرافها پرداخته شده است . به گونه ای که برای اولین بار در کشور علاوه بر معرفی چالشها از دیدگاه سطح استراتژیک پروژه ها ، براساس روابط فیمابین عوامل چالشزا و نحوه و شدت اثرگذاری و اثر پذیر ی متقابل آنها از مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم ممکن، یک مدل ریاضی از چالشهای مورد نظر خبرگان صنعت نفت و گاز براساس قضاوت ایشان بدست آمده است . تشریح مدل نهایی با بیش از هزار رابطه مستقیم موجود بین عوامل در این فرصت کوتاه میسر نبوده، لذا با تحلیلی کوتاه از مدل به ت فسیر گوشه هایی از برداشت های ممکن از آن پرداخته شده است . مدل ریاضی حاصل با یک مدل مفهومی موجود از قبل ، مورد تطبیق قرار گرفته و براساس نتایج حاصل ا ز مدل ریاضی، ایجاد زمینه های رشد بخش خصوصی، بنابر بو می سازی تجربیات سایر کشورهای در حال توسعه صاحب منابع نفت و گاز، همچون برزیل و یا ون زوئلا، راهکاری مؤثر برای افزایش ظرفیت شرکتهای ایرانی معرفی شده است.