سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محمدامین زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران _ مهندسی محیطزیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
هادی معاضد – استاد گروه مهندسی عمران _ مهندسی محیطزیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – استاد مرکز تحقیقات فناوریهای زیست محیطی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

چکیده:
افزایش روزافزون جمعیت و افزایش مصرف مواد دارای پسماند همراه با سرعت زیاد صنعتی شدن و توسعهی غیر برنامه-ریزی شده و ناپایدار، محیط زیست طبیعی و سلامتی انسانها را در معرض خطر قرار داده و فشار زیادی را به محیط زیستوارد کرده است. افزایش آگاهی در زمینه ی اهمیت حفاظت زیست محیطی موجب افزایش علاقه به توسعهی روشهایی برایدرک بهتر و پرداختن به این پیامدها گردیده است. ابزارهای مختلفی به منظور ارزیابی زیست محیطی وجود داشته و ارزیابیچرخهی حیات یکی از این ابزارهای پشتیبان تصمیم گیری میباشد که در دههی اخیر معرفی شده و مورد استفاده قرار گرفتهاست. ارزیابی چرخه ی حیات تکنیکی برای ارزیابی جنبه های زیست محیطی و اثرات بالقوهی فرآیند تولید محصول یا ارائه یخدمات است و چرخه ی حیات یک محصول را از استخراج و اکتساب مادهی خام، تولید انرژی و ساخت ماده، تا استفاده وپایان زندگی و وارهایی و دفع نهایی بررسی می کند. ارزیابی چرخهی حیات یکی از چندین فنون مدیریت زیست محیطیاست و ممکن است مناسبترین فن برای استفاده در کلیه ی وضعیت ها نباشد. LCA به طور نمونه جنبه های اقتصادی یااجتماعی یک محصول را نشان نمی دهد. در این مقاله الزامات ارزیابی چرخه ی حیات در راستای مدیریت زیست محیطیبررسی شده است.