سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصور سهرابی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباذ
سلیمان محمدی – عضو هئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی
سامان یزدان ستا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباذ

چکیده:

به منظور ارزیابی چند رقم گندم تحت رژیمهای مختلف آبیاری تکمیلی طرحی آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب واقع در استان آذربایجان غربی کشور ایران در سال ۱۳۸۴۱۳۸۳ اجرا گردید.این بررسی در قالب طرح کرتهای خرد شده تحت بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. عامل اصلی آزمایش شامل تیمارهای شاهدI₁(بدون آبیاری)، فقط یکبار آبیاری در مرحله کاشتI₂ فقط یکبار آبیاری در مرحله گلدهی I₃، فقط یکبار آبیاری در مرحله شیری شدن دانه I₄ و تنها دو بار آبیاری (یکبار آبیاری در مرحله کاشت ، یکبار آبیاری در مرحله گلدهی) I₅ و عامل فرعی
شامل ارقام : سبلان (V₁) یرداری (V₂) و آذر۲ (V₃) بود.نتایج آزمایش در دو سال و تجزیه مرکب حاکی از آن بود که اجزای عملکرد گندم دیم تحت تاثیر آبیاری تکمیلی تغییر مییابند . در بین ارقام کشت شده ،رقم سرداری با دو بار آبیاری در مرحله کشت و گلدهی دارای بالاترین عملکرد بود. و پایینترین عملکرد مربوط به رقم سبلان در شرایط بدون آبیاری بود. اختلاف معنی داری بین دو رژیم آبیاری تکمیلی در رقم سرداری با ۲ بار آبیاری(یکبار آبیاری در مرحله کاشت ، یکبار آبیاری در مرحله گلدهی) و ۱ بار آبیاری در مرحله گلدهی مشاهده نشدوبه طور کلی انجام حتی یکبار آبیاری تکمیلی در رقم سرداری در مرحله گلدهی سبب افزایش عملکرد دانه میشود.