سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی سمواتی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی
علیرضا حسین پور – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
فرنوش طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی
فرزانه السادات بیابانکی –

چکیده:

به منظور تعیین پتاسیم قابل استفاده گیاه و ارائه توصیه کودی مناسب برای این عنصر، انجام برنامه آزمون خاک امری ضروری است. در برنامه آزمون خاک برای یک عنصر غذایی، انتخاب عصاره گیر و آزمایش های تعیین همبستگی بین مقدار عنصر غذایی عصاره گیری شدهاز خاک و مقدار جذب شده توسط گیاه از اولویت ویژه ای برخوردار است (۲و۴). طیف گسترده ای از عصاره گیرها برای تعیین پتاسیم قابل استفادهگیاه به کار رفته که احتمالا از همه متداولتر روش استات آمونیوم مولار خنثی است (۵و۶). در این روش مجموع پتاسیم تبادلی و محلول و مقداری از پتاسیم غیر تبادلی استخراج می شود (۸). بعضی از محققین رابطه خوبی بین پتاسیم قابل استخراج به وسیله استات آمونیوم و جذب آن توسط گیاه به دست آورده اند (۷). برای خاک هایی که حاوی مقادیر زیادی رس های اسمکتایت، کائولینایت و مواد آلی هستند و در عین خال مقدار ایلایت یا دیگر کانی های میکایی در آنها کم است، رابطه ذکر شده قوی تر می باشد (۷). این عصاره گیر در ایران نیز (بدون اینکه تحقیقات جامعی روی آن انجام شده باشد) به عنوان تنهاعصاره گیر برای استخراج پتاسیم مورد استفاده قرار می گیرد . ولی با توجه به اینکه خاک های مناطق مختلف از لحاظ کانی شناسی و سایر خصوصیات با هم تفاوت دارند و تاکنون در استان همدان مطالعات اندکی درباره وضعیت پتاسیم صورت گرفته، عصاره گیر مناسبی برای استخراج پتاسیم قابل استفاده گیاه ذرت در این اراضی معرفی نگردیده است. به همین منظور این تحقیق جهت تعیین عصاره گیر یا عصاره گیرهای مناسب برای ارزیابی پتاسیم قابل استفاده و نیز برآورد حد بحرانی پتاسیم برای ذرت رقم سینگل گراس در شماری از خاک های این استان انجام شد.