سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد ابراهیمی – کارشناس ارشد مدیریت آبخیزداری اداره مطالعات استان اردبیل
جمال قدوسی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

فرسایش خاک یکی از موانع مهم برای دستیابی به توسعه کشاورزی و منابع طبیعی است . از این رو به منظور برنامه ریزی در زمینه احیا و توسعه و مدیریت بهینه و پایدار اراضی به ویژه در قالب طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری ، آگاهی از وضعیت و روند فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه های ابخیز یکی از مهمترین ابزارهای تصمیم گیری برای برنامه ریزی های مورد نظر می باشد. بطور معمول وضعیت فرسایش و رسوب درحوضه های آبخیز با بکارگیری مدل های براورد فرسایش و رسوب مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. بنابراین به منظور ارزیابی مدلهای برآورد فرسایش و رسوب با هدف تعیین مناسبترین مدل، چهار مدل یا روش براورد رسوب و فرسایش شامل MPSIAC ، فورنیه، داگلاس، هیدرولوژیکی انتخاب و در حوضه ابخیز دره قنبرلو واقع در استان اردبیل ارزیابی و مقایسه شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که براورد رسوب و فرسایش با بکارگیری مدل MPSIAC در حوضه آبخیز دره قنبرلو بدلیل دخالت دادن ۹ عامل اصلی وموثر بر فرسایش و رسوبزائی مناسبترین مدل در بین مدلهای انتخابی است بطوری که رد سایر مدلها تنها عوامل موثر بر حمل رسوب دربرآورد رسوب بکار گرفته می شود که خودچندان باماهیت پدیده رخداد وشکل گیری فرسایش سازگاری ندارد.