سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهدی سبحانی نژاد – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد تهران
رضا همایی – کارشناس ارشد روانشناسی و مدرسدانشگاه
سیدعلی سیادت – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده:

پژو ش حاضر به ارزیابی چگونگی تربیت جنسی درخانوادههای شهر اصفهان بر اساس مدل کرکلرپرداخته است. روش انجام پژوهش توصیفی و جامعه آماری نیز، شامل کلیه خانواده های شهر اصفهان در سال ۱۳۸۳ بودهاند.بهمنظور نمونه گیری، پس از برآورد آماری نمونه،تعداد ۴۷۳ خانواده از شهر اصفهان با بهرهگیری از روش نمونهگیری خوشهای، طبقهای متناسب با حجم و تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار اندازهگیری، پرسشنامه ۴۸ سوالی محقق ساخته براساس مدل کرکلر( ۲۰۰۰ ) بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل آماری دادهها از روشهای آماری توصیفی و همچنین استنباطی از جمله t تک متغیرهF و آزمونهای تعقیبی توکی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که: ۱- میانگین میزان توجه خانوادههای شهر اصفهان به حیطه بهداشت جنسی در تربیت جنسی فرزندان پایین تر از سطح متوسط بوده استt تک متغیرهدر خصوص میزان مذکور ، در سطحa =0/05 معنا دار نبوده است. ۲- میانگین میزان توجه خانوادههای شهر اصفهان به حیطه اخلاق جنسی در تربیت جنسی فرزندان پایین تر از سطح متوسط بوده است