سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اپرا – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز
بهرام علیزاده – عضو هیأت علمی گروه ز می نشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدحسین حیدری فرد – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
هاشم صراف دخت – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در مطالعه حاضر ۵۰ عدد خرده حفاری( Cutting ) مربوط به ۲ حلقه چاه از سازندهای پابده، گورپی، سورگاه و کژدمی درمیدان نفتی سیاه مکان با استفاده از پیرولیز را کایول – ۶ مورد ارزیابی ژئوشیمیایی قرار گرفت. استفاده از دیاگرام S2TOC و نمودار تغییرات مقادیر شاخص هیدروژن (H ydrogen Index, HI) در برابر TOC جهت تعیین پتانسیل هیدروکربورزائی، نشان داد که اکثر نمون هها از پتانسیل هیدروکربوری بالایی برخوردار هستند. کروژ نهای تعیین شده برای سازندهای مطالعه شده، به طور عمده نوع II را معرفی م ینمایند . ارزیابی بلوغ حرارتی استفاده از نمودار تغییرات IH در برابر Tmax و همچنین نمودار تغییرات شاخص تولید (PI) در مقابل Tmax بیانگر آن است که نمونه هادر حال ورود به پنجره نفتی و مرحله کاتاژنز می باشند. همچنین بر اساستغییرات مقادیر HI در برابر OI، محدوده رخساره ای سازندهای مورد مطالعه شاخص محیط های دریایی تا قار ه ای احیایی و کمی اکسیدان میباشند.