سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهرام علیزاده – گروه زمین شناسی دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
بیوک قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشدزمین شناسی نفت، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چم
محمود معماریانی – پژوهشگاه صنعت نفت تهران، واحد ژئوشیمی پژوهشکده اکتشاف و تولید

چکیده:

در این مطالعه ژئوشیمی نفت مخزن آسماری / جهرم میدان نفتی نرگسی مورد بررسی قرار گرفته و از ۵ چاه تولیدی حفر شده در میدان نرگسی نمونه برداری بعمل آمد. آنالیزهای ژئوشیمیایی مقدماتی و تکمیلی بر روی این نفتها انجام شده و بررسی پارامترهای ژئوشیمیایی حاصل از این آنالیزها نشان داد که نفت این میدان نفتی سبک و پارافینی با بلوغ بالا است. با توجه به اینکه مقدار گوگرد این میدان ۶/۴ درصد می باشد، از جمله نفتهای ترش بحساب می آید. نتایج حاصل از تکنیک کروماتوگرافی گازی نیز بلوغ بالای این نفتها را تایید کرده و داده ها نشان دادند که نفت مورد مطالعه دارای منشا دریایی همراه با مقدار کمی اجزای قاره ای می باشد. ضمنا هر پنج چاه از یک منشا یکسان سر چشمه گرفته اند. نسبت Ts به Tm بالاتر از یک پراکندگی بالای ترپانهای تری سیکلیک حاصل از تکنیک کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی نیز به ترتیب بلوغ بالا و منشا دریایی این نفتها را تایید نمود. نسبت بیومارکرهای دیااستران به استران و هوپان C29 به هوپان C30 نشان از شیلی بودن سگ منشاء این نفتها دارد.