سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر رشیدی – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کردستان
محمود اشرفی گل – دانش آموخته سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

داده های مربوط به بزغاله های متولد شده در ایستگاه تحقیقات دامپروری سنندج که در سالهای۱۳۶۸ تا ۱۳۸۱ جمع آوری شده بود استفاده شد . میزان آبستنی، زایش، بزغاله زایی، تعداد بزغاله به ازای هر بز زایش کرده ، دوقلوزایی و ماندگاری بزغاله ها تا شیرگیری بترتیب ۹۳/۳۴ ، ۸۹/۴۸ ، ۱۱۳/۲۶ ، ۱/۲۷ ، ۲۷/۳ و ۹۳/۲۹ درصد برآورد گردید . اثر عوامل محیطی (سال تولد، جنس بزغاله، نوع تولد و سن حیوان ) بر صفات تولید مثل ترکیبی شامل میانگین وزن تولد و میانگین وزن شیرگیری معنی دار بود (۰/۰۱>p) .همچنین اثر ات سال تولد، جنس بز غاله، و سن حیوان بر مجموع وزن تولد و مجموع وزن شیرگیری به ازای هر بز زایش کرده معنی دار بود (۰/۰۱>p) . ضریب وراثت پذیری با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) بر اساس مدل حیوانی برای صفات تولید مثل ترکیبی شامل میانگین و مجموع وزن تولد، میانگین و مجموع وزن شیرگیری بترتیب ۰/۰۵ ± ۰/۲۴ و ۰/۰۵±۰/۲۳ ، ۰/۰۵±۰/۱۵ و ۰/۰۶±۰/۱۸ بود .