سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین عسکری – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
محمد علی کافی – دانشگاه فردوسی مشهد
قاسم حسینی سالکده – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

تعیین مکانیسم های مولکولی که در پاسخ هالوفیت ها به شوری مشارکت دارند شاید منابع ژنتیکی قابل استفاده در اصلاح گیاهان زراعی را توسعه دهد. پروتئومیکس ابزاری قوی برای سنجش فعالیت صدها ژن در پاسخ به شرایط محیطی را فراهم می کند. مطالعه الگوی پروتئوم برگهای گیاه Suaeda aegyptiacaرشد کرده در سطوح مختلف شوری (۰، ۱۵۰، ۳۰۰، ۴۵۰ و ۶۰۰ میلی مولار سدیم کلراید) نشان داد که اکثریت پروتئین های پاسخ دهنده به شوری افزایش بیان داشتند. بالاترین میزان بیان افزایش در شوری ۶۰۰ میلی مولار مشاهده شد. شناسایی برخی پروتئین های پاسخ دهنده به شوری با استفاده از طیف سنجی جرمی نشان داد در فرایند پاسخ به شوری پروتئین های مرتبط با فتوسنتز، تنظیم اسموزی، تنظیم بیان ژن، گسترش سلولی، دفاع اکسیداتیو، بیوسنتز اتیلن و حذف ترکیبات سمی درگیر هستند. به نظر می رسد برایند عواملی مانند حفظ توانایی فتوسنتزی، استفاده از گونه های فعال اکسیژن در مسیر انتقال پیام، فعال سازی دفاع اکسیداتیو قبل از تأثیر سطوح تنش زای شوری، تنظیم اندازه سلول و حذف ترکیبات سمی امکان تحمل سطوح بالای شوری را در این گیاه فراهم کرده است.