سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد جوادی نیا – دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
عزت اله فرشادفر – دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
علی سجاد بکائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مهدی گراوندی – دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

به منظور ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی و درک واکنش ژنوتیپ های نخود به تنش خشکی، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۵ بر روی ۲۰ ژنوتیپ نخود در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار و در دو شرایط تنش و عدم تنش کم آبی انجام شد . به منظور ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ ها تعداد ۹ شاخص تحمل خشکی برای عملکرد دانه محاسبه شد . با توجه به تجزیه بای پلات و همبستگی بین شاخص ها مشخص شد که مناسب ترین شاخص های انتخاب، میانگین هندسی (GMP) ، شاخص فرناندز STI)، میانگین بهره وری (MP) و میانگین هارمونیک (Harm) می باشند. پس از تعیین ژنوتیپ های منطقه A و D در نمودار بای پلات، به عنوان ژنوتیپ هایی که در هر دو شرایط به ترتیب بالاترین و پائین ترین عملکرد ها را دارند و با توجه به چهار شاخص معرفی شده می توان عنوان نمود که ژنوتیپ X96th41k4 دارای عملکرد بالا و متحمل به تنش خشکی و ژنوتیپ های آرمان، هاشم و S96082 دارای عملکرد پائین و حساس به خشکی می باشند.