سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرامرز سیدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
محمد آرمیون – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
عادل جهانگیری – عضو هیات علمی معاونت تحقیقات دیم کرمانشاه
رحمت اله کریمی زاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد

چکیده:

به منظور دست یابی به ژنوتیپ های پر محصول و پایدارنخود کابلی (Cicer arietinum L) تعداد ۳۵ ژنوتیپ به همراه شاهد محلی دریک طرح لاتیس ساده (۶ ×۶) در دو تکرار و در سه منطقه (ایستگاه های تحقیقات کشاورزی گنبد، سر ارود و ایلام ) در سال ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج تجزیه واریانس ساده نشان داد که بین ژنوتیپ های مختلف از نظر عملکرد دانه تفاوت معنی دار در سطح احتمال یک درصد در دو منطقه گنبد و سرارود وجود داشت. تجزیه مرکب داده ها با استفاده از داده های تعدیل شده (به استثنای ایلام) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. اثر ساده مکان و ژنوتیپ مکان حاکی از عکس العمل متفاوت ژنوتیپ ها × برای تمام صفات مورد بررسی در سطح احتمال یک در صد معنی دار بود. معنی دار بودن اثر متقابل ژنوتیپ در مکان های مختلف بود . لذا به منظور تع یین پایداری عملکرد دانه ۳۶ ژنوتیپ مورد بررسی در گنبد، ایلام و سرارود، پارامترهای پایداری واریانس محیطی رومر، ضریب تغییرات محیطی فرانسیس و کانینبرگ، ضریب رگرسیون فینلی ویلکینسون، اکی والان ریک، واریانس پایداری شوکلا، میانگین رتبه و گزینش همزمان پیشنهادی کنگ استفاده شدند . با توجه به نتایج حاصل از پارامترهای مختلف محاسبه شده پایداری و همچنین وزن هزار دانه و زودرسی، ژنوتیپ های Flip88-85C ،Flip03-128C ،Flip03-65C ،Flip03-17C ،Flip99-45C و Flip93-93C جهت بررسی های بیشتر در آزمایش های پیشرفته انتخاب شدند.