سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهمن پاسبان اسلام – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
ای تک صادقی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
مستانه طاهر قاسمی – کارشناس زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

در کشت های پاییزه کلزا آسیب های ناشی از تنش سرما طی اوایل پاییز و بهار در دماهای حوالی صفر درجه سانتی گراد و در زمستان در دماهای زیر صفر درجه سانتی گراد بروز می کند. در این مطالعه ۶ ژنوتیپ پاییزه برتر کلزا طی سال زراعی ۸۳-۸۲ و دو زمان کاشت به هنگام ( ۲۱ شهریور ماه ) و دیرهنگام ( ۵ مهرماه ) از نظر فنوتیپ مناسب بوته ها قبل از بروز سرمای زمستان و اثرات سرما بر روی بقای زمستانی آنها، عملکرد دانه، روغن و اجزای عملکرد دانه در قالب آزمایش فاکتوریل با ۳ تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی ارزیابی شدند. نتایج نشان دادند ژنوتیپ های مربوط به تاریخ کاشت مهر ماه در مقایسه با تاریخ کاشت شهریور ماه از تعداد برگ در بوته، قطر طوقه، وزن خشک بوته، عملکرد دانه و روغن کمتری برخوردار بودند و بنابراین زمان کاشت نیمه شهریور ماه برای منطقه ومناطقی با شرایط اقلیمی مشابه، مناسب تر است. به نظر می رسد می توان از شاخص های تعداد برگ در بوته، قطر طوقه و وزن خشک بوته در زمان نزول میانگین دمای روزانه به کمتر از صفر گیاهی کلزا و درص د سرمازدگی، برای گزینش ژنوتیپ های متحمل به سرما و شناسایی زمان کاشت مناسب کلزای پاییزه استفاده نمود.