سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی ملک ثابت – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و عضو باشگاه پژوهشگرا
محمدرضا محمدرضا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرهاد رجالی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب تهران

چکیده:

مسائل و مشکلات ناشی از کاربرد سیستم های کشاورزی رایج توجه به اشکال جایگزین را افزایش داده است . یکی از این اشکال کشاورزی ارگانیک است. در کشاورزی ارگانیک به استفاده از منابع و فرآیندهای اکولوژیکی رایج در اکوسیستمهای زراعی تأکید می شود و هدف نهایی آن حذف یا کاهش قابل ملاحظه مصرف نهاده های شیمیایی است . در کشاورزی ارگانیک، فعالیت میکروارگانیسم های خاک که عامل اصلی چرخش عناصر غذائی است، افزایش می یابد ( ١). که یکی از دلایل آن افزایش حجم خاک قابل دسترسی و در اثر توسعه ریسه های قارچ در اطراف ریشه گیاه می باشد.در حقیقت این همزیستی گسترده ترین نوع همزیستی در کرة زمین محسوب م یشود، و نقش مهمی درتغذیه ، سلامت وتنوع گیاهان ایفا م یکند( ٢،٦ و ٧)