سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبرز معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده عمران دانشگاه تهران
رضا کراچیان – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

طراحی سامانه¬های پایش کیفی منابع آب و ارزیابی کارآیی آنها و تلاش برای بهبود مؤلفه¬های مختلف این سامانه¬ها مانند اصلاح فراوانی نمونه¬برداری متغیرهای کیفی و مکان¬یابی مجدد ایستگاهها از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. سامانه¬های منابع آب و محیط زیست معمولاً سامانه¬هایی پیچیده و غیرخطی می¬باشند و تقریباً در تمامی این سامانه¬ها، اطلاعات کافی برای توصیف رفتار احتمالی آن¬ها وجود ندارد. تئوری آنتروپی یکی از روشهای موجود برای ارزیابی و کمی کردن اطلاعات مازاد سامانه¬های منابع آب با استفاده از اطلاعات محدود موجود می¬باشد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از تئوری آنتروپی گسسته، کارآیی سامانه پایش کیفی منابع آب زیرزمینی، از نظر پایش مکانی و توالی زمانی نمونه¬برداری¬ها، مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج حاصل از این مقاله، نشان دهنده کارآیی مناسب الگوریتم پیشنهادی در ارزیابی و بهنگام سازی سامانه¬های پایش کیفی منابع آب زیرزمینی می¬باشد.