سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حشمت ا… آقارضی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مرکزی
جمال قدوسی – عضو هیئت علمی مرکز حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
نادرقلی ابراهیمی – عضو هیئت علمی تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مرکزی

چکیده:

فرسایش و تلفات خاک ازجمله معضلات مهم کشور است. برای براورد تلفات خاک فرمول جهانی تلفات از اهمیت خاصی برخوردار است. این فرمول به علت سهولت در بدست اوردن فاکتورهای شش آنآن بیشترین کاربرد را در محاسبه تلفات خاک حوضه های ابخیز ایران ازجمله استان مرکزی داراست این فرمول در شرایط اقلیمی آمریکا بدست امده لذا ارزیابی آن در شرایط مختلف اقلیمی کشور ضروری است. بدین منظور کرتهای استاندار /۸ در ۲۲/۱ متر در شیبهای ۹، ۱۵، ۲۰، ۲۵ درصد با کاربیهای مرتع، زراعت و شخم رها شده و با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی مهندسی یونسی اراک انتخاب و ارزیابیهای آزمایشگاهی بر روی این کاربریها صورت گرفت. رواناب کرتها به ظرف مدرجی در انتهای هر کرت هدایت شد. در طی اجرای این طرح ۲۳ مورد باران اتفاق افتاد و فرسایش ایجادگردید. میزان رسوب نمونه ها در آزمایشگاه مورداندازه گیری قرار گرفت (مقدار مشاهده ای)، از طرفی عوامل شش گانه فرمول جهانی نیز برای ۲۳ نمونه محاسبه شد . (مقادیر برآوردی) با استفاده از آزمون t اختلاف بین مقادیر فرسایش برآوردی و مشاهده ای بررسی و مشخص گردید که بین مقادیر مذکور اختلاف معنی داری وجود دارد. لذا فرمول جهانی تلفات خاک برای چنین منطقه ای توصیه نمی گردد.