سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیروس امیری – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمد رضا طارقیان – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
سید کریم موسوی – لرستان
کاووس کشاورز – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی یاسوج

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر چند علف کش در زراعت دیم عدس آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۶ تیمار در ۴ تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از کاربرد پیش کاشت آمیخته با خاک علف کش پندیمتالین ( ۱۰۰۰، ۱۱۶۰ و ۱۳۲۳ گرم ماده موثر در هکتار )؛ کاربرد پیش رویشی علفکش ایمارتاپیس ( ۴۰، ۵۰ و ۶۰ گرم ماده موثر در هکتار )، کاربرد پیش رویشی علف کش سیمازین ( ۶۴۰ ، ۱۲۰۰ و ۱۶۰۰ گرم ماده موثر در هکتار )، کاربرد سه مخلوط پیش رویشی علف کش های ایمازساپایر و پندیمتالین (به ترتیب به میزان های ۲۱/۲، ۳۱۰، ۳۶/۷، ۵۴۵، ۵۲/۵ و ۷۷۶ گرم ماده موثر در هکتار)، کاربرد پس رویشی علف کش بنتازون ( ۹۶۰ ، ۱۲۰۰ و ۱۴۴۰ گرم ماده موثر در هکتار ) و شاهد عاری از علف هرز (هر کرت آزمایشی به دو قسمت سمپاشی شده و بدون سمپاشی تقسیم گردید ). نتایج نشان دادند که تیمارهای اختلاط علف کش های ایمارتاپیس و پندیمتالین (به ترتیب به میزان های ۳۶/۷، ۵۴۵، ۵۲/۵ و ۷۷۶ گرم ماده موثر در هکتار) با کنترل مناسب علف های هرز باعث افزایش عملکرد عدس شدند. همچنین کاربرد علف کش پندیمتالین به طور جداگانه و به میزان ۱۳۲۳ گرم ماده موثر تیمار مناسبی جهت کنترل علف های هرز و دستیابی به عملکرد بالا در عدس بود.