سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین فرخ زاده – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پز
بهروز اکبری – عضو گروه بهداشت محیط – دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حسن هاشمی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پز

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی عملکرد فیلترهای ثقلی کند است که در آنها از خرده های شیشه بازیافتی به عنوان بستر دوم در فیلتر های دو لایه استفاده شده است. در این تحقیق عملکرد این گونه فیلترها یعنی فیلترهای متشکل از دو لایه خرده شیشه – آنتراسیت با فیلترهای دو لایه آنتراسیت – ماسه مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که توانایی بستر های شیشه ای در مقایسه با بستر های ماسه ای در حذف مواد معلق اندکی کمتر می باشد. همچنین مشخص گردید خرده شیشه های بکار رفته در فیلترها اندکی زاویه دار تر و در عین حال درجه یکنواختی بیشتری نسبت به ذرات ماسه دارند. ارزیابی این بسترها بعداز شش ماه کارکرد آنها در فیلتر نشان می دهد کیفیت آب خروجی در بستر مورد مطالعه، ۷۰-۵۰ ذره میکرومتریmm2<d ) در هر میلی لیتر است که این مقدار اندکی بیش از مقدار گزارش شده در فیلتر های ماسه ای یعنی ۵۰-۲۵ ذره در هر میلی لیتر بوده است. ادامه مطالعات پس از شش ماه نشان می دهد که فیلترهای حاوی بستر شیشه ای قادر به حذف ۱/۴log ذرات معلق هستند در حالی که فیلتر های ماسه ای توانایی حذف ۱/۶log از ذرات معلق را دارند (mm2<d)