سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمید محمودی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
احمد اصغرزاده – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

آزمایش حاضر به منظوربررسی کارایی تثبیت بیولوژیکی ازت نخود،رقم ILC-482 در همزیستی۳ با چند سویه مزوریزوبیوم۴ در شرایط دیم مراغه درسال زراعی۸۱ -۸۰در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در۴ تکرار و۱۳ تیمار اجرا گردید. آزمایش شامل۶ تیمار، هر یک با مایه تلقیح تک سویه و ۶ تیمار، هر یک با مایه تلقیح ترکیبی دوسویه و یک تیمار بدون تلقیحبود. مواد تلقیحی از سویه های پیشرفته مراکز ایکریسات۵، ایکاردا و مؤسسه تحقیقات خاک وآب انتخاب شدند. متغیرهای عملکرد دانه، ماده خشک گیاهی،درصد جذب ازت وفسفر اندام هوایی و کلاس بندی غده های ریشه ای تعیین شدند.نتایج حاصله نشان دادند که تلقیح مزوریزوبیوم در مقایسه با عدم تلقیح،اثر مثبت در تشکیل غده های ریشه ای و عملکرد دانهدارد. نتایج نشان داد که از لحاظ عملکرد دانه تیمار۱ با سویه(SWRI1) بامنشاءایران با ۷۲۷/۶ کیلوگرم در هکتار دارایبیش ترین عملکرد می باشد. از نظر تشکیل غده های مؤثر تثبیت کننده ازت تیمار۳(SWRI3) با منشاء سوریه نسبت به سایر سوشها دارای برتری نسبی بوده است. تلقیح بذور با مزوریزوبیومدر مقایسه باتیمار بدونتلقیح اثرمعنی دار در افزایش ماده خشک گیاهی،جذب فسفر وافزایش نسبی ازت گیاهی داشت.