سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبرز معصومی – دانشجویکارشناسیارشد مهندسیآب، دانشکده عمران دانشگاه تهران
رضا کراچیان – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

سیستمهای منابع آب و محیط ز یست معمولاً سیستمهایی پیچیده و غیرخطی میباشند، تقریباً در تمامی این سیستمها، اطلاعـات کافی برای توصیف رفتار احتمالی آنها وجود ندارد . کاربرد تئوری آنتروپی یکی از روشهای موجود برای ارزیابی عدم قطعیت موجود در سیستمها با استفاده از اطلاعات محدود موجود م یباشد . در ا ین مقاله سع ی شده است با استفاده از تئور ی آنتروپی گسسته کارآیی سیستم پا یش ک یفی منابع آب ز یرزمینی دشت تهران ارزیابی شود و یک روش جد ید برا ی بهنگام ساز ی موقع یت ایستگاههای پـا یش کیفی منابع آب ز یرزمینی ارائه گردد . نتا یج حاصل از ا ین مقاله نشان دهنده کارآ یی مناسب الگور یتم پ یشنهادی در ارز یابی و بهنگـام سازی سیستمهای پایش کیفی منابع آب زیرزمینی میباشد .