سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید معاذاللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

چکیده:

امروزه تزریق سیمان به صورت گسترده ای جهت بهبود پی های سنگی سدها بکار می رود. تزریق پذیری توده سنگ ها تابع عوامل مختلفی است که هر یک بطور جداگانه می تواند بر کیفیت آن تأثیرگذار باشد. پارامترهای مورد استفاده در طراحی تزریق چون نوع سنگ، ناپیوستگی ها و ویژگی های آنها، نفوذپذیری، فشار تزریق و … دارای ارتباط پیچیده و مبهم بوده و تعیین رابطه ای مستقیم بین آنها به سادگی امکان پذیر نمی باشد. در چنین مواردی می توان با تشکیل پایگاه داده ها و روابط منطقی بین این عناصر را مدلسازی کرد. چرا که این »هوش مصنوعی« استفاده از روشهای روش ها قادر به دریافت تجربیات و دانش مهندسان در امر مدلسازی می باشند. در تحقیق حاضر قابلیت استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای تخمین خورند سیمان در مورد پرده آب بند سد کارون ۳ بررسی شده است. از آنجایی که این پارامتر، از فاکتور اصلی در انعقاد قرارداد تزریق می باشند و عملیات تزریق پرده آب بند هزینه هنگفتی را در برمی گیرد، به این منظور بنابراین نتایج تحقیق حاضر بر روی اقتصاد پروژه غیر قابل انکار است. به این منظور شبکه های مختلف با توجه به تقسیم داده ها براساس ردیف و سری تزریق و با ترکیب های متفاوت داده های ورودی آموزش یافته و تست شده است. در نهایت کارایی شبکه های مختلف بررسی شده است.