سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

گلاله غفاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
زهرا صمدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

حوزه های آبخیز یکی از مهمترین سیستم های طبیعی می باشند که جهت حفظ تعادل و پایداری آنها نیاز به مدیریتی جامع و آگاهانه بوده و لازم است که مدیران مربوطه دارای نگرشی سیستمی بوده و
کارهای خود را در قالب این نگرش جامع سازمان دهی نمایند . علم آبخیزداری از جمله اقدامات مدیریتی در حوزه ها است که در صورت انجام صحیح آن می تواند باعث حذف و یا تقلیل عوامل ناپایداری در حوزه گردد، اما در صورت عدم توجه به کل حوضه و در نظر نگرفتن حوضه به صورت یک سیستم واحد، این اقدامات نه تنها باعث ارتقاء شرایط حوضه نگردیده بلکه خود به یکی از عوامل ناپایداری و تشدیدشرایط مخرب حوضه تبدیل میگردد . در این تحقیق با توجه به بررسی منابع مختلف و استفاده از مراحل بررسی سیستم های طبیعی و مدیریت جامع، به ارزیابی طرح های آبخیزداری انجام شده در حوزة آبخیزکن و ارائه راه حل های مو ثر پرداخته شد . نتایج تحقیق نشان داد که در تمامی فعالیتها و اقدامات آبخیزداری به عمل آمده، عدم توجه به آمار و اطلاعات، نامشخص بودن اهداف بلند مدت، عدم هماهنگی بین اقدامات بیولوژیکی و مکانیکی و به طور کلی عدم وجود یک نگرش سیستمی و جامعه به مسائل حوضه در مدیریت این منطقه به خوبی مشهود بوده و این اقدامات پاسخگوی مشکلات موجود در حوضه نمی باشد و لازم است اقدامات مناسبتری صورت گیرد که بدین منظور اقدام به بررسی سیستمی حوضه و ارائه راه حلهای لازم جهت رسیدن به یک برنامة جامع و اثر بخش گردید .