سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مسعود دادیور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
محمد علی خودشناس – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

لوبیا قادر است قسمتی از نیتروژن مورد نیاز خود را از طریق سیستم تثبیت بیولوژیک نیتروژن تامین نماید. استفاده از این توانایی سبب کاهش مصرف نیتروژن،حفظ سلامتی محیط زیست و صرفه جویی در هزینه های تامین مصرف کود خواهد شد . جهت بررسی کارایی مایه تلقیح ریزوبیومی در خاک ها و شرایط اقلیمی نواحی مختلف استان مرکزی طرحی در سه منطقه عمده لوبیاکاری استان شامل خمین، شازند و اراک در مزارع زارعین پیشرو با سه تیمار شاهد (بدون تلقیح و بدون نیتروژن )تیمار مصرف کود از منبع اوره و تیمار تلقیح شده با مایه تلقیح ریزوبیوم در سه تکرار به اجرا در آمد . نتایج نشان دادکه با مصرف مایه تلقیح، عملکرد لوبیا نسبت به تیمار مصرف کود نیتروژن افزایش داشت، بطوریکه میزان افزایش نسبت به تیمار کودی در شهرستان اراک ۱۱،خمین ۶/۱وشازند ۶/۸درصد بود.به استثنای شهرستان خمین که بعلت مصرف زیاد کود نیتروژن و سابقه کشت بیشتر، عملکرد بر اثر تلقیح ریزوبیوم تفاوت زیادی با تیمار کودی ندارد، در شهرستان های دیگرافزایش عملکرد چشمگیر بوده است. با این حالمصرف مایه تلقیح ریزوبیوم نتایج مثبتی از نظر حفظ محیط زیست وافزایش عملکرد وکاهش هزینه دارد. بنابراین مصرف کود بیولوژیکی ریزوبیوم در مناطق لوبیا کاری استان مرکزی توصیه می شود.