سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدجعفر سلطانی –
مسعود گودرزی –
سارا شش انگشت –

چکیده:

الگوریتم های درون‌یابی از متداول‌ترین روش‌ها برای تهیه نقشه‌ها و اطلاعات مورد نیاز در تحلیل باد GIS می‌باشند. بدعت نقشه‌های تهیه شده از طریق درون‌یابی نقش بسیار مهمی در کیفیت نتایج حاصله دارد. داده‌های هواشناسی بخصوص بارندگی در بسیاری از مطالعات مورد استفاده هستند و به علت اندازه‌گیری نامنظم و پراکنده در نقاط محدودی، استفاده از روش‌های درون‌یابی برای این داده‌ها ضرورت دارد. با توجه به نقش اساسی این داده‌ها در مدل‌های مختلف مانند مدل‌های فرسایش خاک و رواناب ، بررسی و تعیین روش‌های مناسب برای درون‌یابی اهمیت زیادی دارد. روش‌های متعددی برای درون‌یابی یک یک متغیر ارائه شده‌اند که روش‌های چند ضلعی ها ی تیسن و وزن دهی بر مبنای عکس فاصله IDW از جمله روش‌های مرسوم می‌باشند. به هر حال این روش‌ها به دلیل در نظر نگرفتن هم‌بستگی بین داده‌ها و بهینه نبودن اندازه و شکل همسایگی مورد استفاده غالباً از دقت کافی برخوردار نمی‌باشند. در این تحقیق فواید استفاده از تأمین گرمای زمین آماری مبتنی بر به کارگیری هم‌بستگی بین داده‌ها COKRIGGING از نظر افزایش دقت محاسبات در درون‌یابی داده‌های بارندگی به منظور در حوزه آبخیز لتیان مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات بارندگی حاصل از درون‌یابی برای تهیه نقشه فرساDKN’D باران بر مدل‌سازی فرسایش مورد استفاده قرار گرفته است. مقایسه نتایج حاصل از روش‌های IDW ، SPLINE ، KRIGGNGو COKRIGGION نشان دهنده برتری روش COKRIGGION بر مبنای مدل گوسین و امکان کاهش خطای درون‌یابی با استفاده از این الگوریتم می‌باشد .