سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالهادی قزوینیان – استادیار گروه مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
ذبیح الله مرادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
علی فتحی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مطالعه ژئوتکنیکی مصالح حد واسط خاک و سنگ مانند خاکهای سخت – سنگهای نرم نزدیک به سه دهه است که مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به جایگاه ویژه ای که سنگهای نرم در دانش ژئوتکنیک دارند، بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی و ژئومکانیکی این مواد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سنگ نرم مارن به عنوان یکی از مساله ساز ترین این مصالح در سازه های سحطی و زیر زمینی محسوب میشود. به منظور بررسی رفتار شکست مارن، هفت گروه داده از پنج منطقه مختلف زاگرس تهیه و آزمایشهای مقاومت فشاری تک محوری، سه محوری و برزیلین بر روی آنها انجام شد. در مرحله بعد به ارزیابی کارآیی دو معیارموهر کلمب (به عنوان یک معیار ارائه شده برای مصالح خاکی)، و هوک و براون (به عنوان یک معیار ارائه شده برای سنگهای سخت) در مورد مارن پرداخته شده است. بر اساس نتایج این تحقیق معیار موهرکلمب به دلیل ارائه پوش خطی در تمامی حالات، نمی تواند به صورت مناسبی بر زوج داده های که رفتار غیر خطی دارند، برازش شود. از طرفی این معیار در ناحیه کشش کارایی مناسبی ندارد. از آنالیز حاصل از برازش پوش معیار هوک و براون بر روی داده های مارن، مشاهده شده است که اگرچه این معیار از قابلیت برازش بهترینسبت به معیار موهر کلمب برخوردار میباشد، اما نمی توان از این معیار در تخمین پارامترهای مکانیکی سنگ مارن بصورت قابل قبولی استفاده کرد.