سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد قاسم زاده گنجه ای – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
محمد شریف الحسینی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

استفاده از روش های مناسب کوددهی و استفاده مناسب از کودهای نیتروژنه برای افزایش تولید و کارایی نیتروژن از مباحث روز بوده و لازم است با تدابیر مناسب کارایی نیترو ژن را افز ایش داد . به منظور بررسی کارایی نیترو ژن در سطوح مختلف تقسیط و محلول پاشی نیتروژن در دو رقم گندم دوروم آزمایشی در سال های زراعی ۸۲-۸۱ و ۸۳-۸۲ در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی به صورت اسپلیت فاکتوریل در سه تکرار در ایستگاه نیشابور اجرا شد . سه فا کتور مورد بررسی شامل فا کتور اصلی رقم آریا و تارو ‐ ٣، فا کتور تقسیط کود نیتروژنه (دو، سه و چهار نوبت مصرف کود نیتروژنه در طول فصل رشد) مصرف ٤٠٠ کیلوگرم اوره در هکتار و محلول پاشی کود نیتروژنه (بدون محلول پاشی و یک نوبت محلول پاشی در مرحله گرد ه افشانی با غلظت ٣ درصد اوره ). سطوح تیمار های تقسیط و محلول پاشی به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته ش د. نتایج نشان داد که رقم تارو‐ ٣ عملکرد دانه، وزن هزار دانه و عمل کرد پروتئین بیشتری داشت اما رقم آریا درصد پروتئین دانه بیشتری نسبت به تارو ‐- ٣ داشت . بیشترین تاثیر تقسیط بر صفات کیفی، کاهش درصد لکه آردی و افزایش سختی دانه بوده است . همچنین رقم تارو ‐ ٣ دارای کارایی مصرف نیترو ژن بالاتر از ٩٠ بوده و در دسته ارقام با قابلیت کارایی بالا قرار می گیرد در مقابل رقم آریا با کارایی مصرف ٨٠ درصد کارایی کمتری را در مقایسه با رقم گندم تارو ‐- ٣ دارد . کارایی زراعی نیترو ژن (کودپذیری) در رقم تارو -‐ ٣ بیشتر از رقم آریا بوده است . این نتایج نشان می دهد که افزایش دفعات تقسیط کود نیتروژنه مقدار کارایی ر ا ۳۳/۷۵ در سه تقسیط به ۱۴۰/۵ در چهار تقسیط افزایش داد. کارایی زراعی در محلول پاشی رقم آریا موثر تر واقع شده و مقدار آن حدود ٣٠ درصد بیشتر از رقم تارو ‐- ٣ محاسبه شد. با افزایش مقدار عمل کرد دانه در تیمار های تقسیط، مقدار کارایی مصرف کاهش یافت.