سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدتقی دستورانی – استادیاردانشگاه یزد

چکیده:

در این پروژه تحقیقاتی سع ی شده است که مقادیر مربوط به نواقص آماری ایستگاهها با استفاده از مقادیرایستگاههای دیگر موجود در گروه مربوط ه و به کمک ساختار مناسبی از شبکه های عصبی مصنوعی برآورد گردد . جهت امکان مقایسه این روش با روشهای موجود نتایج حاصل از شبکه های عصبی مصنوعی با نتایج روش نسبت نرمال و روش همبستگی بین ایستگاهها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است . بدین منظو ر مقادیر مربوط به ریشه میانگین مربع خطاRMSEو ضریب کاراییR2 برای نتایج ارائه شده توسط هریک از روشها و مقادیر واقعی اندازه گیری شده ) محاسبه گردید . بر اساس نتا یج به دست آمده از این تحقیق میتوان گفت که تکنیک شبکه های عصبی در حقیقت کارایی مناسب جهت پیش بینی داده های مفقود شده هیدرولوژی را دارد . در بیشتر موارد در این تحقیق درستی نتایج حاصل از شبکه های عصبی مصنوعی بالاتر از نتایج بدست آمده از دو روش دیگر بوده است . شبکه عصبی مصنوعی از نوع پرسپترون چند لایه سازگار ترین ساختار برای این هدف بوده است هرچند که در موارد معدودی شبکه عصبی برگشتی نیز نتایجی همانند شبکه پرسپترون چند لایه ویا حتی اند ۱کی بهتر از آنرا ارائه نموده است