سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منیره مجلسی – استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه شهید بهشتی
احمدرضا یزدانبخش – دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه شهید بهشتی
امیر شیخ محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
مهدیه سردار – کارشناس بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

رنگزاهای آزو به عنوان دسته ای از رنگزاها ؛ کاربردهای گوناگونی در صنایع مختلف دارند که پتانسیل جهش زایی و سرطا نزایی برخی ازاین نوع رنگزاها در مطالعات اولیه معلو م شد ه است. مواد رنگزای آزو نه تنها رنگ نا مطلوبی به آب می دهند؛ بلکه این رنگها دارای پتا نسیل جهش زایی و سر طانزایی در افراد بوده و سبب تولید محصولات جانبی سمی در محیطهای آبی می گردند . هدف از این تحقیق کاربرد آهن عنصری به عنوانیک روش موثر برای حذف رنگ آزوی اسید زر د ۳۶ از محلولهای آبی بوده است .در این آزمایش که در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفت ؛یک محلول سنتتیک از رنگ مورد نظر ساخته شد و کارایی حذف پودر آهن در حذف رنگ اسید زرد ۳۶ از محلولهای آبی بررسی شد وهمچنین تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل زمان تماس pH و میزان پودرآهن در کارایی حذف بوسیله پودر آهن بررسی گردید . نتایج آزمایشات نشان داد که pH محلول در دستیابی به حداکثر حذف بسیار موثر می باشد . همچنین از نتایج آزمایشات می توان دریافت که زمان حلالیت پودر آهن در شرایط اسیدی به عنوان یک فاکتور بسیار مهم در دستیابی به حداکثر رنگ موثر است . بطوریکه با افزایش زمان حلالیت پودر آه ن ؛ زمان رنگزدایی کاهش مییابد . نتایج آزمایشات نشان داد که pH نقش بسیار مهمی در کارایی حذف رنگ داردو بیشترین کارایی حذف رنگ در pH های پایین مشاهده شد. بطوریکه با افزایش pH از ۳ به ۱۱ با میزان پودر آهن ۳/۳۳ گرم در لیتر و زمان تماس ۱۰۰ دقیقه درصد حذف از حدود ۹۴٫۸۴% به ۱۶٫۲۴% کاهش مییابد . در مجموع با توجه به سهولت روش و کارایی مناسب این سیستم، استفاده از این روش جهت حذف رنگهای آزو از محیطهای آبی تو صیه می شود.