سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روح الله باقرزاده – د
جمال شهرابی – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
مسعود لطیفی – دا
سعید شیخ زاده نجار –

چکیده:

دستهبندی تیپهای مختلف اندامی انسان با استفاده از قواعد معنیدار بدست آمده از آنالیز دادههای مربوط به قسمتهای مختلف بدن بسیار مهم و در بسیاری از علوم مورد استفاده قرار میگیرد. بکارگیری تکنیکهای داده کاوی روی این دادهها و استخراج قواعد معنیدار آنها میتواند جهت دستهبندی این تیپهای مختلف و در نهایت تعیین سامانه سایزبندی پوشاک مفید واقع گردد. نکته مهم در تعیین سامانه سایزبندی پوشاک، ایجاد کمترین تعداد دستهها با حداکثر میزان پوشانندگی برای افراد مختلف جامعه، همراه با بیشترین میزان فیت بودن میباشد. استفاده از یک سامانه سایزبندی استاندارد در تخمین تناسب سایزبندی و میزان تولید پوشاک و به دنبال آن، افزایش قدرت کنترل و برنامهریزی تولید و بالا بودن سطح رضایت مشتریان را برای تولیدکنندگان و راحتی بیشتر را برای مصرف- کنندگان دربرخواهد داشت. استفاده از روشهای بهینهسازی اگرچه میزان فیت بودن سامانه را افزایش میدهد، لکن توزیع نامتعادل این سایزهای بهینه میتواند سبب ایجاد مشکلاتی در نامگذاری و افزایش هزینههای تولید گردد. در تحقیق پیشرو سعی بر آن است تا الگوریتمها و تکنیکهای داده
کاوی مورد استفاده در تعیین سامانه سایزبندی پوشاک مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرند.