سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هاشم حبشی – دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
محسن حسینی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
رامین رحمانی – استادیار دانشگاه گرگان
شعبان شتایی – دانشیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

بسیاری از اطلاعات مورد استفاده در مدیریت جنگل مبنای جغرافیایی داشته ونیازمند به روز شدن می باشند. عموما نقشه های موجود که از عکس های هوایی تهیه شده اند چنین پتانسیلی را ندارند و سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) می تواند چنین امکانی را فراهم نمایند. استفاده ی روز افزون از این فناوری در مدیریت جنگل ومساحی عرصه های منابع طبیعی برای تفکیک انفال از ستثنیات باعث گردیده تا توجه متخصصین منابع طبیعی به GPS فزونی یابد. دراین مقاله کاربرد گیرندهGPS دستی که از ارزانترین و شایع ترین GPS های مورد استفاده ی کارشناسان جنگل می باشد، در تعیین موقعیت های مکانی نقا و مساحی عرصه ها درمحیط جنگل های شمال کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق با استفاده یک دستگاه GPS دستی مدل گارمین موقعیت ۸۱ نقطه با فواصل ۵۰۵۰ متر بصورت یک شبکه ی منظم مربعی الشکل برداشت گردید. با استفاده از اینموقعیت های جغرافیایی مساحت هر یک از شبکه های مربعی با ابعاد متفاوت و متغیر با روابط اقلیدسی بدست آمد. جهت مقایسه نتایج با واقعیت زمینی با استفاده از یک دستگاه دوربین نقشه برداری موقعیت هر یک از نقاط نسبت به یکدیگر برداشت و مساحت هر یک از شبکه های متغیر محاسبه گردید . با استفاده از معیار مجذور مربع میانگین خطا، میزان معنی دار بودن تفاوت مساحت های حاصل از دستگاه GPS با مساحتهای بدست آمده از مساخی نقشه برداری شده در هر یک از مساحت های متغیر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که دقت سیستم وقعیت یاب جهانی که در زیر تاج پوشش متراکم در حد پایین می باشد که با افزایش سطح مساحی، پلی گونهای برداشت شده موزون تر خواهند شد. آزمون آماری انجام شده نشان داد که از گیرنده ی گارمین مدل Etrex تنها می توان برای سطح بالای ۳ هکتار با خطای ۱۰ درصد جهت مساحی عرصه های جنگلی سود جست.