سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر ابریشم فروشان اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد زمان کبیر – دانشیار گروه سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
mzkabir@aut.ac.ir –

چکیده:

پانلهای پیش ساخته متشکل از دولایه بتن م سلح شده و یک هسته عـایق پلـی اسـتایرن بـا ضـخامتهای مختلـف بـرای تـامین ویژگیهای مورد نیاز می باشد . شبکه های مفتولی تقویت کننده ، برای اطمینان از استحکام مکانیکی بالای پانلها توسط خرپاهای قطری به طور مناسبی به هم جوش شده اند . این پانلها می تواند به جای دیوارهای آج ری ، سفالی پـیش سـاخته و یـا دیوارهـای بـا اسـکلت
فلزی – بتنی استفاده شود . این پانل سیستم ساختمانی مناسب برای کف ، سقف و بام می باشد و در ساختمانهای تا چهار طبقـه ( طبـق آخرین آزمایش دانشگاه امیرکبیر ) بدون اسکلت و در ساختمانهای بلندتر به صورت مختلط با سیستم قاب بتنی یا فلزی قابل اسـتفاده است . با توجه به تاریخچه تحقیقات یکی از مواردی که کمتر بدان پرداخته شده رفتار لرزه ای سیستم ترکیبی قاب خمشی فولادی بـا
این پانلها با سایر سیستمهای سازه ای مانند قابهای ساختمانی می باشـد . در ایـن مقالـه ضـمن معرفـی سیسـتم و بررسـی تار یخچـه تحقیقات بر روی پانلهای پیش ساخته سبک، در مورد نتایج مطالعات عددی روی قابهای خمشی فولادی تقویت شده بـا دیوارهـای سبک پیش ساخته تحت بارهای زلزله و در ادامه در مورد چگونگی اجرا و تاثیر بر رفتار لرزه ای این قابها بحث شـده اسـت . در پایـان
نتیجه می شود که ظرفیت باربری این سیستم ترکیبی نسبت به حالت قاب تنها افزایش قابل ملاحظه ای یافتـه اسـت و همچنـین بـا توجه به افزایش سختی و مقاومت جانبی سازه در حالت ترکیبی ، استفاده از ایـن پانلهـا در تقویـت قابهـای فـولادی روش مناسـبی می باشد .