سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم امیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مجتبی رضایی – محقق موسسه تحقیقات برنج کشور
محمدرضا یزدانی – محقق موسسه تحقیقات برنج کشور
تیمور رضوی پور – محقق موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

رشد و توسعه برنج در مدیریت های آبیاری با استفاده از مدل اکوهیدرولوژیکی SWAP شبیه سازی گردید . برای واسنجی و اعتبار یابی مدل این مدل برای برنج ، تحقیقی در موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت اجرا گردید . مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده بیوماس کل، بیوماس پانیکول، شاخص سطح برگ و رطوبت در اعماق مختلف خاک، با استفاده از پارامتر های جذر میانگین مجذور خطا و جذر میانگین مجذور خطای نرمال شده مورد ارزیابی قرار گرفتند . به طور متوسط مقادیر جذر میانگین مجذور خطای مدل برای بیوماس کل در محدوده ۷۳۶ – ۵۰۱ کیلوگرم بر هکتار، برای بیوماس پانیکول ۳۶۴ – ۱۴۸ کیلوگرم بر هکتار و برای شاخص سطح برگ ۰ / ۶۲ – ۰ / ۴۷ متر مربع سطح برگ در هر متر مربع سطح زمین بود . همچنین جذر میانگین مجذور خطای نرمال شده برای بیوماس کل در محدوده ۲۱ – ۱۳ درصد برای بیوماس پانیکول ۱۸ – ۶ درصد و برای شاخص سطح برگ ۹۳ – ۵۵ درصد تعیین گردید . برای شبیه سازی جریان آب در خاک به وسیله مدل SWAP از حل عددی معادله ریچاردز استفاده شد . جذر میانگین مجذور خطای رطوبت در لایه های خاک ) cm 3 cm – 3 ) 0 / 062 – 0 / 016 و جذر میانگین مجذور خطای نرمال شده
۶ – ۳ درصد تعیین گردید . نتایج سناریوی تاثیر آبیاری در خاکهای مختلف نشان داد که در خاک های سنگین می توان برنامه آبیاری را با دور بیشتر و مقدار کمتری آب مصرفی تنظیم کرد . برای خاکهای دیگر باید برنامه آبیاری بر اساس دور کمتر تنظیم شود تا کاهش عملکرد بیشتری رخ ندهد .