سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
امیررضا کریمی آذری – استادیار گروه معماری دانشگاه گیلان
الناز قانع – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس بین الملل دانشگاه گیلان
زهره فیروزگر – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس بین الملل دانشگاه گیلان
ابراهیم علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس بین الملل دانشگاه گیلان

چکیده:
ف ضای سبز به عنوان یکی از مهمترین عنا صر حیات و پایداری شهر در صورت توجه به ا ستانداردهای زیست محیطی و پراکنش منا سب آن در ارتباط با فاکتورهای مختلفی چون جمعیت، تراکم و مساحت، نتیجه بسیار مثبتیبر بهبود کیفیت زندگی و نشاط مردم خواهد داشت . آنچه از دیدگاه محیط اجتماعی در ارتباط با فضای سبز شهری اهمیت دارد، میزان ف ضای سبز عمومی است، یعنی فضای سبزی که رفت و آمد عموم مردم در آنها بدون مانعباشد، یا به تعبیر دیگر فضای سبز اجتماعی شده است . بنابراین مفهوم سرانه فضای سبز تنها میتواند برای آن نوع فضای سبز به کار رود که برای گذران اوقات فراغت، بازی و تفریح مهیا است. نکتهای که در خصوص فضای سبزاز اهمیت بالایی برخوردار است، مکانیابی آن می باشد. به نقل از جین جکوب: پارک باید در جایی باشد که زندگیدر آن موج می زند، جایی که در آن فرهنگ و فعالیتهای بازرگانی و مسکونی ا ست. تعدادی از بخشهای شهری، دارای چنین نقاط کانونی ارز شمندی از زندگی هستند که برای ایجاد پارکهای محلی یا میادین عمومی منا سب بهنظر میرسند ، ولی در شرایط حاضر، شهر لاهیجان با توجه به آب و هوای مناسب، به علت رشد فزاینده ی جمعیتی و فیزیکی، نیازمند فضای سبز شهری مطلوب است. از این رو تحلیل و بررسی کاربری فضای سبز و سرانه ی آن وارائه ی پیشننهادهای مناسنب در راسنتای ایجاد تعادا در سناختار کالبدی اجتماعی منطقه مورد مطالعه، به عنوان مو ضوع پژوهش حا ضر، میتواند اهمیت زیادی دا شته با شد. در این م سیر، تحقیق حا ضر که از نوع کاربردی و برا ساس شیوه ی قیا سی نگا شته شده است، اقدام به جمع آوری اطلاعات از طریق طرح تفصیلی و میدانی نمودها ست. از تحلیل نتایج بد ست آمده آ شکار می گردد که و ضعیت موجود فضای سبز، پراکنش و توزیع آن در برخی نواحی نامطلوب و با استاندارد های معموا متفاوت می باشد و برخی نواحی طبق تص اویر روی نقشه تقریباً خالی ازفضنای سنبز اسنت. لذا در نهایت با توجه به جمعیت سناا ۳۱۳۱ که برابر با ۳۸۱۸۱۱ نفر بوده و با توجه به سرانه استاندارد دارای کمبود فضای سبز می با شد. هدف پی شنهاد ف ضاهای منا سبی برای تامین این سرانه با توجه به پراکنش مناسب آن در افق سال ۳۱۳۱ است