سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسرین اعتصامی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
روح‌الله باقری – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن نصر اصفهانی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کاربرد روش DOE به منظور تحلیل و بررسی چگونگی و نحوه اثرگذاری اثر برخی عوامل مؤثر بر خواص پودر پلی‌وینیل کلراید حاصل از پلیمریزاسیون سوسپانسیونی وینیل کلراید مورد ارزیابی واقع شده است. طرح آزمایش فاکتوریل و تحلیل واریانس در دو روش فاکتوریل دو سطحی (۲k) و طرح فاکتوریل کلی در سه سطح نوسط نرم‌افزاری بر روی داده‌های استخراج شده از منابع انجام شده است. در این تحقیق اثر عواملی نظیر زمان رفلاکس مونومر، دور همزن و نسبت فازهای پراکنده به پیوسته بر قطر متوسط ذرات PVC مورد آنالیز واقع شده و نتایج این آنالیز آماری نشان می‌دهد، اثر عوامل اصلی فوق و نیز اثر متقابل دور همزن و نسبت فازها بر قطر متوسط ذرات قابل ملاحظه است در حالیکه زمان رفلاکس با د و عامل دیگر اثر متقابلی نشان نمی‌دهد. همچنین در هر روش مدلهایی جهت پیشگویی قطر متوسط ذرات بر حسب پارامترهای فوق توسط نرم‌افزار مذکور ارائه و صحت ان با داده‌های موجود بررسی گردید.