سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

نفیسه متقیان – مدیر تعالی سازمانی گروه صنعتی گلرنگ
عزیزه تیموری – مدیر تحقیق و توسعه پاکشو

چکیده:

این مقاله روش انجام ارزیابی عملکرد کارکنان واحد تحقیق و توسعه در شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو را شرح می دهد . پس از بررسی های انجام شده در شرکت پاکشو به منظور تعیین سطح آمادگی فعالیت در کلاس جهانی، مشخص گردید که سازمان در زمینه مدیرت و رهبری و نیز سیستمها وروشها آمادگی لازم را کسب نموده ولی از لحاظ مدیریت منابع انسانی فاقد شرایط لازم می باشد. برای اساس برنامه ریزی لازم در این زمینه انجام گردید . ارزیابی کارکنان دانشگر یکی از پیشنیازهای مورد نیاز در این زمینه می باشد . در طراحی نظام ارزیابی حاضر، با بررسی تئوریهای ارزیابی، استفاده از مدل شایستگی و بهره گیری از تجارب چند ساله، دیدگاهی نو بدست آمده است . معیارهای ارزیابی عملکرد، ارتباط بین ارزیابی عملکرد با موقعیت شغلی و حقوق و مزایا، فنون مختلف ارزیابی عملکرد، اهداف و سایر نکات ارزیابی عملکرد از جمله مباحث این مقاله هستند . با توجه به اینکه پرسنل تحقیق و توسعه کارکنانی دانشگرند، توجه خاص به تقویت توانمندیهای دانشی و مهارتی آنان شده و نیز دستاوردهای پژوهشی منتج به سوداوری برای سازمان مد نظر قرار گرفته است
نکته : اگرچه مفاهیم ارزیابی عملکرد و ارزشیابی عملکرد در ادبیات موضوعی با هم متفاوتند ولی با اغماض در این مقاله این مفاهیم گاهی به جای هم استفاده شده اند .