سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آرش والافر – کارشناس ارشد زراعت
جهانفر دانشیان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
قربان نورمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدعلیرضا ولد آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

جهت ارزیابی خصوصیات زراعی سویا در باغات هرس کف بر شده چای آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۳ در ایستگاه تحقیقات چای ایزبرم شهرستان سیاهکل اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل تراکم کشت در سه سطح ۱۷، ۲۲ و ۲۷ گیاه در متر مربع، آرایش کاشت در دو سطح شامل تک ردیفه و دو ردیفه و رقم دو سطح شامل ویلیامز و ویلیامز * چیپوا بودند. نتایج نشان داد که اثر تراکم بر ارتفاع گیاه، تعداد غلاف در گیاه، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه سویا و عملکرد برگ سبز چای معنیدار بود. افزایش تراکم سبب افزایش ارتفاع، عملکرد دانه سویا و عملکرد برگ سبز چای گردید . بیشترین عملکرد از رقم ویلیامز با ۲۳۳۷ کیلوگرم به دست آمد با افزایش تراکم به عملکرد دانه افزوده شده که نا شی از افزایش تعداد غلاف در واحد سطح بود . بیشترین وزن صددانه و تعداد دانه در غلاف از کمترین تراکم به دست آمد . با کاهش فاصله ردیفهای کشت (آرایش دو ردیفه ) از عملکرد دانه کاست که به نظر می رسد ناشی از رقابت گیاهان برای جذب نور و مواد غذایی باشد به طوریکه در آر ایش کاشت دو ردیفه ارتفاع گیاه افزایش یافت . آرایش کاشت نیز تاثیر معنی داری بر عملکرد داشت به طوری که آرایش کاشت یک ردیفه با ۲۲۰۳ کیلو گرم بیشترین مقدار عملکرد را به خود اختصاص داد . نتایج عملکرد برگ سبزچای نشان داد در تراکم های مختلف کاشت اختلاف معنی داری وجود دارد. بطوریکه بالاترین عملکرد چای با ۱۱۸۱ کیلو گرم در هکتار از تراکم ۲۷ بوته در متر مربع به دست آمد.