سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رضا غفاریان – پژوهشگران جوان یزد
عزیز جوانشیر – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
آرمان محمودی اطاقوری – دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران
عادل دباغ – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

کشت مخلوط یکی از سیستم های کشاورزی پایدار است که علاوه بر ایجاد تنوع و پایداری در اکوسیستم، تولید مطلوب محصولات را در بر دارد . در این بررسی به منظور ارزیابی کشت مخلوط دو رقم برنج حسن سرایی و کادوس آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مؤسسه تحقیقات برنج کشور در رشت اجرا شد . تیمارها شامل دو کشت خالص از هر رقم و هفت الگوی کشت مخلوط (به صورت ردیف در نوار) به ترتیب شامل ۲ × ۲، ۳ ×۲، ۲×۳، ۳×۳، ۴×۳، ۳×۴ و ۴×۴ (با ترتیب حسن سرایی × کادوس) بود که در کپه هایی با فواصل ۲۰ ×۲۰ سانتیمتر نشاء شد ند. با ایجاد آرایش های کشت مخلوط نواری دو رقم برنج و همچنین تک کشتی هر یک از ارقام، نسبت برابری زمین، نسبت برابری زمین (استاندارد شده)، مجموع ارزش نسبی و عملکرد اقتصادی آنها محاسبه گردید. بالاترین مقدار LER برابر ۱/۴۸ در آرایش کاشت ۳ ×۲ و کمترین مقدار آن در تیمار ۲ × ۲ به مقدار ۱/۲ به دست آمد . بیشترین مقدار RVT در آرایش کشت ۳ ×۲ برابر ۱/۱۹ به دست آمد . همچنین بیشترین مقدار عملکرد اقتصادی در آرایش کشت ۳ ×۲ و به مقدار ۱۴۸۵/۵ ریال به دست آمد.