سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی سرلک – کارشناس عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حمیدرضا وثوقی فر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
علی شاهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- خاک و پی دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده:

به منظور تهیه طرح بهسازی لرزه ای س اختمان های بنایی نخست باید ساختمان را تحلیل آسیب پذیری نمود . فاز مطالعاتی برای ارائه طرح بهسازی لرزه ای به دو بخش ارزیابی کمی آسیب پذیری و ارزیابی کیفی آسیب پذیری لرزه ای تقسیم می شود . که در این مقاله له ارائه طریق در زمینه ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه ای د ر ساختمان ها یبنایی پرداخته شده است . در این فاز ازمطالعات، ساختمان بیشتر از لحاظ سازه ای مورد بررسی قرار می گیرد و اطلاعات مربوطه در چک لیست های ارائه شده در مقاله جمع آوری می شود و با ارزیابی و تحلیل این اطلاعات و با در نظر گرفتن نتایج بدست آمده از ارزیا بی کیفی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان مورد بررسی قرار داده و اقدام به طراحی مقاوم سازی لرزه ای ساختمان می نماییم که در ارائه راهکارهای مناسب بهسازی لرزه ای کارساز می باشد. در این خصوص آیین نامه ۲۸۰۰ و دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختما ن های موجود به عنوان مراجع اصلی مورد استفاده قرار می گیرند. در این زمینه آیین نامه ها و دستورالعمل هایی نظیر آیین نامه کشورهای هند و سوئیس، FEMA356, FEMA308 و راهنمای بهسازیساختما نهای افغانستان که توسط سازمان ملل متحد تهیه شده است، نیز موجود می باشد که در موارد لزوم مشروط بر عدم تناقض با آیین نامه ۲۸۰۰ و دستورالعمل بهسازی از آنها هم م یتوان استفاده کرد . در این مقاله با بررسی آسیب پذیری کیفی یک ساختمان بنایی راهکارهای مناسب برای بهسازی آن ارائه میگردد.