سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید مسلمان نژاد – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه تهران
محمدرضا رضایی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم ، دانشگاه تهرا
مهناز دهقان زاده – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه تهران

چکیده:

ضرورت تعیین تراوایی در مراحل مختلف ارزیابی، تکمیل، بهینه سازی عملیات ازدیاد برداشت، مدلسازی مخزن و مدیریت
آن نمود می یابد. به همین جهت روشهای گوناگون با کارایی متمایز برای ارزیابی تراوایی توسط مهندسان و زمین شناسان نفتی ارائه شده است. در حال حاضر در صنعت نفت از امواج اکوستیک و NMR به طور گسترده برای تعیین کمی تراوایی استفاده میگردد. تخمین تراوایی به طور مستقیم، پیوسته و در شرایط مخزن از و یژگیهای منحصر به فرد روش اکوستیک و NMR است که این دو روش را از سایر روشهای اندازهگیری تراوایی متمایز ساخته است. در این مطالعه نیمرخ پیوسته تراوایی در طول چاه با استفاده از امواج استونلی تعیین و نیمرخ بدست آمده با تراوایی اندازه گیری شده توسط روش NMR مقایسه و سپس اعتبار نیمرخ تراوایی حاصل با اندازه گیریهای مغزه مورد بررسی قرار گرفت . نتایج بدست آمده حاکی از کارایی روشهای اکوستیک در ارزیابی تراوایی در مخازن کربناته با سیستم منفذی کمپلکس است ، در حالیکه تروایی محاسبه شده توسط منحنی توزیع T2 توسط ابزار NMR، با نتایج حاصل از مغزه انطباق ضعیفی را نشان می دهد.