سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حیاتی – دانشجوی دکتری مهندسی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
حاصل امینی خوشالان – دانشجوی دکتری مهندسی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید شیرزاد حقیقت – کارشناس ارشد مهندسی معدن، شرکت نمیرخ

چکیده:

طراحی و اجرای پروژه های ساخت تونل مستلزم صرف سرمایه و زمان قابل توجهی می باشد، شناسایی عوامل ریسک زا و اتخاذ مدیریت صحیح در پروژه های ساخت تونیل و آگاهی از میزان و نوع تاثیرات و آنالیز آن ها موجب کاهش زیان های ناشی از تحمیل زمان و هزینه های اضافی و در نهایت کاهش زیان ملی در نتیجه این رویدادهای احتمالی می باشد.شناسایی ریسک های متوجه پروژه های ساخت تونل از یک سو و رتبه بندی درست آن ها از سویدیگر به عنوان بخشی از فرایند پیچیده مدیریت ریسک، گامی اساسی در جهت ارزیابی صحیح و پاسخ دهی به موقع و مناسب به این ریسک ها می باشد.در این مقاله ضمن شناسایی ریسک های اصلی پروژه ساخت تونل امیرکبیر و هم چنین معرفی معیارهای لازم در اندازه گیری و تحلیل ریسک های پروژه، از رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه MADM جهت ارزیابی کمی و رتبه بندی ریسک های اصلی بهره گرفته شده است و نتایج به دست آمده از این روش بانتایج حاصل روش مرسوم ارزیابی ریسک نیز مقایسه شده است.